REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

  DoctusPLus Oy, aputoiminimi MESQ, Y-tunnus: 3154088-6, Osoite: Itämerenkatu 11-13 F, 00180 Helsinki, Puhelin: +358103094288, Sähköposti: info@mesq.fi

 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

  Milka Maikkola milka.maikkola@mesq.fi

 3. Rekisterin nimi

  MESQ:in ja sen itsenäisten ammatinharjoittajien ylläpitämä asiakastietorekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin ja asiakaspalautteen keräämiseen. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimin tavoin.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
  - Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten ja sähköpostiosoite
  - Asiakkaan terveystiedot ja hoitohistoria: hoidon suunnittelutiedot, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvät tiedot, valokuvat, selvitykset ja lausunnot
  - Asiakkaan antamat suostumukset ja valtuutukset
  - Muut asiakkaan luvalla hankitut asiakirjat
  - Verkkosivustolta tulleet yhteydenottopyynnöt ja kuvakonsultaatiolomakkeet

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi lakisääteisten velvoitteiden edellyttämässä laajuudessa. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja vakuutuslaitoksille.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsitellään tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Rekisteriin pääsy on rajattu ainoastaan niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Potilastietoja voivat käsitellä vain hoitoon kulloinkin osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella. Ohjelmistosovelluksiin on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset samoin kuin työasemien käyttöön. Tietojärjestelmien ja niissä olevien tietojen käyttöä seurataan käyttäjätunnuksittain.

 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkistusoikeutta käyttävän henkilöllisyys tarkistetaan. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomat, virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä sekä vastustaa tietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.